Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

VisciolaFashion


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Dostępny pod adresem www.visciolafashion.com sklep internetowy VisciolaFashion prowadzony jest przez Daniela Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VisciolaFashion, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe/kontaktowe:

oś. Słoneczna 10/9, 05-200 Wołomin

NIP 125-131-83-90

REGON 142175146

Zapytania i reklamację mogą być kierowane na adres info@visciolafashion.com lub pod numerem telefonu: +48 695-677-982 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
b) Definicje:
c) Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.visciolafashion.com,
d) Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy ul. oś. Słoneczna 10/9 w Wołominie,
e) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
f) Sprzedawca –  VisciolaFashion
g) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
h) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
i) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
j) Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
k) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
l) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – artykuły dekoracyjne, chemia gospodarcza, artykuły papiernicze, prezenty okolicznościowe, materiały pirotechniczne,
m) Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT,
n) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą, poczty elektronicznej e-mail,
o) Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

1. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

2. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email: info@visciolafashion.com,
c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną: tel. +48 695-677-982,

4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 18:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 2 dni

7. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

8. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.


§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a) płatność za pobraniem
b) płatność przelewem na konto Sprzedającego
c) płatność gotówką (przy odbiorze towaru)
d) płatność internetowa za pomocą systemu płatności: tpay, paypal

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.:

a) Karty płatnicze:
- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- MasterCard Electronic
- Maestro

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.


§4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską - czas dostawy: maksymalnie jeden dzień roboczy,
b) dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską - czas dostawy: maksymalnie dwa dni robocze,
c) odbiór osobisty,
d) odbiór w Paczkomatach Inpost - czas dostawy: maksymalnie dwa dni robocze,

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

6. Dostawa towarów jest ograniczona do obszarów Rzeczypospolitej Polskiej.


§5. REKLAMACJA

1. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

3. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.


§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową na adres: info@visciolafashion.com lub pocztową na adres: VisciolaFashion oś. Słoneczna 10/9 05-200 Wołomin, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie.Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.

5. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: VisciolaFashion - oś. Słoneczna 10/9 05-200 Wołomin. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez VisciolaFashion świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

8. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6. Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., a także na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR Izby Gospodarki Elektronicznej: mediacjeeizby.pl. Platforma ODR e-Izby stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozwiązywania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

Szybki kontakt
NEWSLETTER

Dowiedz się o promocjach i nowościach, jako pierwszy!.